Custom PC Builder Lite for WooCommerce

5 (1 Đánh giá)

Yêu cầu hệ thống

 1. Wordpress 5.0 trở lên
 2. Đã cài đặt WooCommerce 3.2 trở lên
 3. Phiên bản PHP 7.0 trở lên

Cấu hình trong quản trị

1. Cài đặt plugin

 1. Bạn vào Plugins, tải lên file zip bạn tải ở đây, hoặc tìm kiếm từ khoá Custom PC Builder Lite for WooCommerce trên Wordpress Plugins Maketplace
 2. Sau đó active
 3. Vào Cài đặtCustom PC Builder

2. Cấu hình

Nhập liệu đầy đủ danh mục sản phẩm (Product Category) của WooCommerce

Nhập liệu đầy đủ thuộc tính sản phẩm (Product Attribute) của WooCommerce

Nhập liệu đầy đủ sản phẩm (Product) của WooCommerce

Vào Cài đặtCustom PC Builder

Chọn Select Category để hiển thị theo Row. Title sẽ nhận mặc định theo Category (có thể tùy chỉnh)

Nhấp vào nút Add new row để thêm dòng mới.

Nhấp Update để lưu lại cấu hình

3. Tạo trang frontend page

 1. Vào mục Pages
 2. Nhấp vào Add new page để tạo một trang
 3. Nhập tiêu đề bất kỳ
 4. Nhập mã shortcode [custom_pc_builder] vào nội dung của trang hoặc bài viết
 5. Lưu và xem kết quả

Changelog

1.0.1

 • Fix: lỗi javascript

1.0.0

 • Khởi tạo plugin.
Vui lòng đăng nhập để đánh giá

1. Install

 1. Go to Plugins, upload the zip file you download here, or search for Custom PC Builder Lite for WooCommerce on Wordpress Plugins Maketplace.
 2. Then active
 3. Go to Settings - Custom PC Builder
Vui lòng đăng nhập và mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được thông tin hỗ trợ
0
Nhấp vào đây để xem chi tiết